telefon

773 550 500
nonstop

e-mail

Autoškola AMS Praha 4
Vodnická 35/337
149 00 Praha 4
(Jižní Město - Háje, Opatov)

tel.: 773 550 500
tel./fax.: 272 935 012 kancelář
info@autoskola-sazima.cz

Přihláška
do autoškoly
se slevou

» zobrazit přihlášku

Prosíme vyplňte následující údaje a my Vám co nejdříve zatelefonujeme, nebo odpovíme e-mailem. Dohodneme cenu a termín Vašeho možného nástupu do kurzu autoškoly a zodpovíme Vaše dotazy.

Jméno, příjmení

Telefon

E-mail

Požadovaný nástup do autoškoly:
  

Požadovaný termín zkoušek:
  

Jiný Váš požadavek:

Mám zájem o nabízenou slevu 500 Kč za e-mailovou přihlášku?
 ano ne

Tato přihláška není závazná. Závaznou se stane až po Vašem seznámení se s řádem autoškoly a po Vašem podpisu Žádosti o přijetí do autoškoly.

Bezpečnostní ověření:
vepište prosím číslem,
kolik je dva plus jedna

    

s Vaší pílí a s naší trpělivostí
naučíme řídit každého...

Autoškola - řidičské oprávnění skupiny B, B96, B + E, vrácení řidičského průkazu na osobní auto.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou. Do kurzu o získání řidičského oprávnění se může přihlásit i dříve, nejlépe při dosažení věku 17,5 let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B96 musí žadatel složit tzv. „doplňovací zkoušku“ z jízdy. Zkouška z předpisů se nevyžaduje. Žadatel musí dosáhnout věku 18 ti let.

Pro získání řidičského oprávnění skupiny B + E musí žadatel absolvovat teoretickou výuku a praktický výcvik, dosáhnout věku 18 ti let a své znalosti prokázat úspěšnou zkouškou.

Pro zpět získání zadrženého řidičského oprávnění skupiny B si musí žadatel v autoškole zopakovat teoretickou výuku a praktický výcvik. Své znalosti prokazuje úspěšnou zkouškou.

Teoretická výuka - autoškola AMS Praha

Autoškola nabízí

žákům teoretickou výuku zahrnující osvojení předpisů o provozu vozidel, teorii ovládání a údržby vozidel, teoretické znalosti zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravu. Získání znalostí probíhá dle zákona 247/2000 Sb, § 18 formou individuálního studia a konzultacemi s Vaším učitelem. Žák si teoretickou přípravu osvojuje samostatným studiem a v učebně autoškoly konzultuje, nebo se dotazuje k tématu probrané učební osnovy. Současně žák vypracovává domácí úkoly dle zadání autoškoly a své znalosti povinně ověřuje v testovém internetovém programu autoškoly. Žák má možnost i telefonických konzultací formou "just in time" kdykoli ve večerních hodinách od 19 hodin do 24 hodin.Maximální počet konzultačních hodin není omezen, ani zpoplatněn. Společný cíl je naučit se a umět.

Výuka probíhá v učebně ve Vodnické ulici č. 337, Praha 4 Kateřinky (15 min. pěšky ze stanice metra C Opatov, nebo busem MHD č. 363 z metra Opatov do stanice Zdiměřická a 5 min pěšky) každé úterý od 16,45 hod a po dohodě v sobotu od 9,00 hodin.

Učebnici nebo CD

"Autoškola pohodlně" Vám odprodáme za zvýhodněnou cenu.

Možnosti výuky a výcviku

• 1/ základní kurz dle individuálního studijního plánu

Ekonomicky nejvýhodnější forma výuky a výcviku. Termíny výcviku (jízdy) si žák sám plánuje dle svého požadavku v speciálním on line programu, v závislosti na kapacitních možnostech autoškoly. Povoleny jsou max. 4 hodiny výcviku (jízd) týdně. Předpokládaná délka Vaší přípravy pro absolvování závěrečné zkoušky je cca 2 - 3 měsíce.

• 2/ zrychlený kurz dle individuálního studijního plánu

Termíny výcviku (jízdy) nabízí autoškola plánovat se zohledněním časových preferencí žáka dle vzájemné dohody mezi žákem a učitelem s cílem zkrátit délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou na cca 1,5 měsíce. Povoleno je max. 6 hodin výcviku (jízd) týdně.

• 3/ osobní VIP kurz dle individuálního studijního plánu

Termíny výuky (teorie) a výcviku (jízdy) jsou plánovány dle požadavků žáka. Jízdy se upřednostňují a uskutečňují i ve dnech pracovního klidu s cílem maximálně se podřídit časovým potřebám žáka. Týdenní počet hodin výcviku (jízd) není omezen. Délku Vaší přípravy před závěrečnou zkouškou lze zkrátit pod 1 měsíc.

• Přistavení vozidla na místo dle požadavku žáka

Ano, u VIP výcviku je možné

• Večerní jízdy a jízdy v sobotu a neděli

Ano, u VIP výcviku jsou možné

Praktický výcvik jízdy (lokalita Praha)

Autoškola nabízí

výcvik jízdy v minimální délce 28 hodin zahrnuje osvojení znalostí o uspořádání ovládacích prvků vozidel, rozjíždění a zastavování, dosažení jistoty při jízdě s vozidlem, parkování vozidla u chodníku a v podzemních garážích, řízení vozidla ve skutečném silničním provozu s důrazem na rozpoznání a předvídání nebezpečných a rizikových situací. Autoškola začíná na autocvičišti poblíž konečné stanice metra C, Háje. Zde se v klidu naučíte rozjíždět, brzdit, zatáčet a couvat. První jízdní dovednosti získáte ve slabém provozu v okrajových částech Prahy 4, později přechází výcvik do silnějšího provozu ve vnitřní Praze a výcviku jízdy po dálnici.

• Plánování jízd

Žáci si sami plánují praktický výcvik, tj. jízdy dle svých potřeb a časových možností v on-line plánovacím programu. Ke vstupu do programu obdržíte od autoškoly přihlašovací heslo.

Neomluvená neúčast na jízdách (prostoj, absence). Praktický výcvik, tj. jízdu, Vámi naplánovanou on-line, můžete sami on-line zrušit nejpozději 48 hodin před termínem jízdy. Ve vyjímečných případech lze naplánovanou jízdu zrušit telefonicky v předvečer před termínem jízdy. Při nedodržení této doby je nepřítomnost žáka na naplánovaném praktickém výcviku, tj. jízdě chápána a počítána jako prostoj. Lektor autoškoly čeká na žáka max. 20 minut. Pokud se žák zpozdí více je jeho povinností lektora informovat telefonicky. Prostoj jedné jízdy jsou dvě výcvikové hodiny, které si žák musí dokoupit v ceně dle platného ceníku.

Součástí praktického výcviku je výuka základů zdravotní přípravy, základů konstrukce vozidel a kontroly vozidla zajišťované řidičem před jízdou.

Absolvovaná příprava v uvedené, zákonem stanovené minimální délce, pilnému žákovi většinou stačí k získání dostatečných znalostí potřebných k úspěšnému složení závěrečné zkoušky. Pokud se však nebudete cítit na 100% připraveni, Vaši teoretickou výuku nebo praktický výcvik autoškola po dohodě s Vámi prodlouží dle Vašich potřeb.

Délka výcviku v autoškole AMS Praha 4

Délka výuky a výcviku nesmí přesáhnout od data započetí výuky a výcviku do termínu první závěrečné zkoušky 18 měsíců.

Zkouška z odborné způsobilosti:

Podmínky pro absolvování závěrečné zkoušky:

Žadatel o řidičské oprávnění se po dovršení věku stanoveného zákonem, tj. pro skupinu B 18 let a po ukončení výuky a výcviku podrobí zkoušce nutné k získání způsobilosti k řízení motorového vozidla. Podmínkou účasti závěrečné zkoušky z testů je předchozí úspěšné absolvování ověřovacích "přístupových testů" v programu autoškoly. Teoretická část, tj. testy jsou prováděny v počítačových učebnách MHMP v Praze 10, Nad Vršovickou horou 88. Praktická část tj. jízdy probíhají buď v okolí autoškoly v Praze 4, nebo v okolí MHMP v Praze 10.

Doklady předkládané u závěrečné zkoušky:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz (pokud jej žadatel vlastní)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • provozovatel autoškoly předkládá Žádost žadatele o řidičské oprávnění
 • Postup přihlášení žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám:

  Žadatel se ke zkoušce z odborné způsobilosti může přihlásit v termínech uvedených v pravé části webových stránek autoškoly, sloupec aktuality. Možnosti přihlášení:

  • mailem
  • SMS zprávou
  • osobně

  Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o získání řidičského oprávnění se řídí § 32 zákona č. 247/2000 Sb. Autoškola je povinna nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 písemně přihlásit žadatele ke zkoušce, popřípadě k opakované zkoušce. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti od autoškoly.

  Před nástupem do autošoly AMS využijte možnosti bezplatné konzultace o výuce a výcviku, prohlédněte si učebnu a její vybavení, včetně prohlídky výcvikových vozidel. Zároveň se seznámíte s učitelem, který Vás bude učit a připravovat k závěrečným zkouškám.

  Provozní řád autoškoly

  Předáním formuláře "žádosti o přijetí k výuce a výcviku" zástupci autoškoly AMS žák stvrzuje, že se seznámil se shora popsaným způsobem výuky a výcviku (provozní řád) v autoškole AMS, bude ho dodržovat a souhlasí s podmínkami výuky a výcviku.

  Žádosti o vydání ŘP vyřizují všechny pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde máte trvalé bydliště. Žádost je možné podat osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená), spolu se všemi ostatními doklady, tj.:

  • žádost o řidičské oprávnění / vydání řidičského průkazu (formulář obdržíte na infu obecního úřadu)
  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti, záznam nesmí být starší než 6 měsíců
  • lékařský posudek
  • 1 barevnou průkazovou fotografii (35x45 mm)

  Žádosti se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 pracovních dnů. První vydání ŘP je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200,- Kč.

  Jaká vozidla budu oprávněn řídit?

  Řidičské oprávnění skupiny B

  Řidičské oprávnění skupiny B, jehož výuku Vám Autoškola AMS Praha 4 poskytne, Vás opravňuje řídit tato motorová vozidla:

  • osobní, dodávkové a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, s nejvýše 8 + 1 místy k sezení, tj. 9 osob včetně řidiče, ke kterým smí být připojeno:
   buď: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností nepřevyšující 750 kg (nebrzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 4 250 kg.
   nebo: přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 750 kg (brzděný přívěs). Celková hmotnost jízdní soupravy (tj. automobil + přívěs) nesmí převýšit 3 500 kg.

  • mopedy, tříkolky a čtyřkolky zařazené do skupiny AM .

  • lehké motocykly (skútry do objemu 125 cm3) s automatickou převodovkou zařazené do skupiny A1 .

  • traktory a samojízdné pracovní stroje, přičemž maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg,

  Autoškola: Skupina B - osobní automobil, manuální převodovka

  Řidičské oprávnění preferované převážně mladými řidiči, kteří upřednostňují sportovní jízdní styl, nebo řidiči, kteří preferují ekonomické náklady na pořízení osobního vozidla a nižší spotřebu pohonných hmot vozidel vybavených klasickou manuální převodovkou s řadící pákou.

  Autoškola: Skupina B - osobní automobil, automatická převodovka

  Řidičské oprávnění preferované převážně moderními ženami a muži, kteří upřednostňují jízdní styl, pohodlí a bezpečnost stále více se rozšiřujících vozidel střední a vyšší třídy, vybavených automatickou převodovkou. Řadí-li vozidlo za Vás, můžete se plně soustředit na bezpečnost Vaší jízdy a nemáte žádné problémy s rozjezdy do kopce.

  Věková hranice pro získání řidičského oprávnění je 18 let. Autoškola AMS Praha teoreticky umožňuje začít kurz již od věku 16,5 let. Ideální minimální věk pro zahájení kurzu je 17,5 let a výše.

  Řidičské oprávnění skupiny B96

  Řidičské oprávnění skupiny B96, získané v Autočkole AMS Praha 4 Vás opravňuje k řírení motorových a přípojných vozidel (tj. jízdní souprava automobil s brzděným přívěsem nad 750 kg), které převyšují 3 500 kg, ale nepřevyšují 4 250 kg. Minimální délka výcviku jízdy jsou 2 hodiny.

  Řidičské oprávnění skupiny B+E

  Řidičské oprávnění skupiny B+E, jehož výukou v Autoškole AMS Praha 4 získáte odbornou způsobilost, Vás opravňuje řídit motorová a přípojná vozidla (tj. jízdní souprava automobil s přívěsem) do celkové hmotnosti nepřevyšující 7 000 kg. Minimální délka výcviku jízdy je 8 hodin.

  Autoškola AMS Praha 4 - vrácení řidičského průkazu

  Pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz, nabízíme Vám pomoc při zpět získání Vašeho řidičského oprávnění v krátkém časovém termínu. Musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti = zkoušku. Kontaktujte nás, poradíme.

  Pro přijetí do autoškoly a absolvování zkoušky je nutné předložit:

 • občanský průkaz
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • výpis z karty řidiče ne starší 1 měsíce.
 • Ten obdržíte na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze na MHMP, ul. Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

  Při žádosti o vrácení řidičského oprávnění předkládáte:

  • Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti. Obdržíte od autoškoly.
  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Obdržíte u praktického lékaře.
  • Potvrzení o absolvování dopravních psychotestů. Vystaví jakýkoli (nejlevnější) akreditovaný dopravní psycholog.
  • POZOR: Pokud při zkoušce z odborné způsobilosti tj. z testů, nebo jízdy neuspějete, máte k dispozici pouze jeden opravný pokus. Pokud neuspějete ani u opravné zkoušky, budete muset absolvovat novou výuku, nebo výcvik v plném rozsahu v autoškole a to z předmětu, ve kterém jste byl hodnocen "neprospěl". Máte na to 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud ani toto nezvládnete, musíte absolvovat kompletně celý kurz autoškoly znovu od začátku.

  Kontaktujte nás telefonicky, nebo osobně a my Vám rádi podrobně poradíme.

  Autoškola Praha AMS - naše zásady výuky

  doporučená literatura - AMS autoškola PrahaVíme, že pouze pohodová atmosféra při výuce přináší úspěchy ve Vašem nabývání řidičských dovedností. Ke každému žadateli o řidičské oprávnění přistupujeme individuálně a s patřičnou trpělivostí. Tempo výuky je u každého žáka odlišné - autoškola je přizpůsobuje jeho schopnostem.

  Nejde nám jen o to, abychom Vás připravili na závěrečné zkoušky. Rádi bychom Vám předali víc. Naším cílem je Vaše bezpečná jízda. Při výuce používáme výukový set učebnice + CD ROM, autor p. Zdeněk Schröter, "AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!", který tuto filozofii podporuje a obsahuje stovky názorných obrázků, animací a videí.

  Tyto naše zásady jsou zúročeny ve vysoké úspěšnosti žáků u závěrečných zkoušek.

  Jsme nekuřáci. Výuku budete absolvovat v nekuřáckém prostředí učeben a v nových nebo zánovních nekuřáckých vozidlech.

  Teoretická výuka probíhá každé úterý od 16,45 hod a po domluvě v sobotu od 9,00 hod v učebně v Praze 4 Kateřinky, ulice Vodnická 337, (3 min od busu č. 363 stanice Zdiměřická, 5 min od busu č. 213 stanice Ke Kateřinkám, 15 min od metra C stanice Opatov). Termíny Vašich jízd lze domluvit do denních a odpoledních hodin, u VIP kurzů do večerních hodin.

  AKTUALITY

  Termíny zkoušek:

  zájemci přihlašte se dle pokynů v oddílu výcvik

  září 2019:

  04.09.: testy od 08,30 hod. 06.09.: jízdy od 07,15 hod.

  09.09.: testy od 08,30 hod. 13.09.: jízdy od 07,15 hod.

  24.09.: testy od 10,00 hod. 30.09.: jízdy od 07,15 hod.

  říjen 2019:

  termíny prozatím nestanoveny

  Nově plánování jízd a zkušební program on line

  Heslo obdržíte v autoškole.

  Konzultační hodiny teorie

  každé úterý od 17:00 hodin

  soboty od 9:00 hodin !! pouze po dohodě !!

  Úřední hodiny

  telefonicky:

  Po - Ne: 18,00 - 22,00 hod

  osobně: kancelář Vodnická ul.:

  úterky 17:00 hodin, nebo po dohodě

  individuálně po telefonické dohodě


  AKCE A SLEVY

  Poskytujeme sezonní slevy, informujte se: 773 550 500

  pro žáky a.s. DEKRA CZ

  Ing. Miroslav Sazima je externím lektorem společnosti DEKRA CZ a.s. Pro žáky DEKRY platí veškerá ujednání se společností DEKRA CZ a.s.

  Autoškola AMS je partnerem škol VOŠES a SPŠPT Podskalská ul. a SPŠPT Navrátilova ul.

  Naše úspěšnost

  » zobrazit úspěšnost

  závěrečná zkouška
  z pravidel:

  1.pokus: 86,24 % žáků
  2.pokus: 8,91 %
  3.pokus: 2,78 %
  4.pokus: 1,39 %
  5.pokus: 0,00 %
  6. až 10. pokus: 0,00 %
  nedokončilo: 0,93 %

  závěrečná zkouška z jízdy:
  1.pokus: 63,08 % žáků
  2.pokus: 20,70 %
  3.pokus: 8,60 %
  4.pokus: 2,42 %
  5.pokus: 1,42 %
  6. až 10. pokus: 0,94 %
  nedokončilo: 2,83 %

  aktualizováno: 30.06.2019

  autoškola Praha  |  Ing. Miroslav Sazima  |  K Matěji 2116, 160 00 Praha 6  |  e-mail: info@autoskola-sazima.cz  |  IČ: 40805361  |  © Archa